ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
(UMOWA)

Nazwa kursu

Data rozpoczęcia

Dane uczestnika kursu

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Obecne województwo

Adres uczestnika

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu lub lokalu

Dane dodatkowe uczestnika

Nr telefonu komórkowego

Adres e-mail

Płatnik

NIP

Warunki umowy:

 1. Organizator kursu firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA reprezentowana przez:
  mgr inż. Andrzeja Wąsika zobowiązuje się do:

  • przeprowadzenia kursu zgodnie z opracowanym programem i harmonogramem,
  • dołożenia najwyższej profesjonalnej staranności w organizacji kursu, przygotowania materiałów szkoleniowych.
 2. Kurs nie może liczyć mniej niż 10 osób.
 3. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu o max cztery tygodnie.
 4. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa (umowy) jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 5. Płatność pierwszej raty w wysokości PLN powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości PLN powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:
  ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
  ul. Waryńskiego 26, lok. 18
  00-650 Warszawa
  ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

  z dopiskiem wpłata za kurs w (proszę podać miasto)
 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej do sześciu dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie lub nieobecności na szkoleniu uczestnik nie może domagać się zwrócenia dokonanych wpłat. Wpłaty nie zostaną zwrócone.

Oświadczam, że znane są mi warunki umowy zawarte w pkt od 1 do 6 i je akceptuje jako osoba umocowana do zawarcia jej w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią POLITYKI PRWATNOŚCI tj. regulaminem powierzania przetwarzania danych osobowych w firmie: ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA z dnia 25 maja 2018 r. zawartych w zakładce O FIRMIE.
Regulamin ten akceptuję i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA.
Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

Miejscowość , dnia roku

Imię i nazwisko uczestnika

Uwaga! Należy wypełnić każde puste pole.