ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
(UMOWA)

  Nazwa kursu

  Data rozpoczęcia

  Dane uczestnika kursu

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Obecne województwo

  Adres uczestnika

  Miejscowość

  Kod pocztowy

  Ulica

  Nr domu lub lokalu

  Dane dodatkowe uczestnika

  Nr telefonu komórkowego

  Adres e-mail

  Płatnik

  NIP

  Warunki umowy:

  1. Organizator kursu firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA reprezentowana przez:
   mgr inż. Andrzeja Wąsika zobowiązuje się do:

   • przeprowadzenia kursu zgodnie z opracowanym programem i harmonogramem,
   • dołożenia najwyższej profesjonalnej staranności w organizacji kursu, przygotowania materiałów szkoleniowych.
  2. Kurs nie może liczyć mniej niż 10 osób.
  3. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu o max cztery tygodnie.
  4. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa (umowy) jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
  5. Płatność pierwszej raty w wysokości PLN powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości PLN powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:
   ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
   ul. Waryńskiego 26, lok. 18
   00-650 Warszawa
   ING BANK ŚLĄSKI S.A.
   nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

   z dopiskiem wpłata za kurs w (proszę podać miasto)
  6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej do sześciu dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie lub nieobecności na szkoleniu uczestnik nie może domagać się zwrócenia dokonanych wpłat. Wpłaty nie zostaną zwrócone.

  Oświadczam, że znane są mi warunki umowy zawarte w pkt od 1 do 6 i je akceptuje jako osoba umocowana do zawarcia jej w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.
  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią POLITYKI PRWATNOŚCI tj. regulaminem powierzania przetwarzania danych osobowych w firmie: ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA z dnia 25 maja 2018 r. zawartych w zakładce O FIRMIE.
  Regulamin ten akceptuję i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA.
  Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

  Miejscowość , dnia roku

  Imię i nazwisko uczestnika

  Uwaga! Należy wypełnić każde puste pole. Jeżeli uczestnikiem kursu jest osoba fizyczna, która nie zna swojego NIP -u to jest proszona wpisać jako NIP - 1111111111 (10 jedynek).