Adres firmy

ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

Interesanci przyjmowani są po wcześniejszej awizacji telefonicznej

Telefon

502 592 214

(0-22) 622 33 90

Infolinia

502 592 214

Czynna w godzinach:
8:30 – 18:00

E-mail

advice@advice.waw.pl

O Firmie

Firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA zajmuje się prowadzeniem kursów dotyczących cła jak również szkoleń dotyczących branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Działalność związaną z tą tematyką prowadzę od 1993 roku. Zaczynałem jako prowadzący firmę ADVISER od organizacji i prowadzenia szkoleń agentów celnych. Dzisiaj już w firmie ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jestem twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Ta „uniwersalna metoda nauczania” zagwarantowała moim kursantom najwyższą zdawalność na egzaminie państwowym. Okazała się najskuteczniejsza. W chwili obecnej egzaminów już nie ma. Zainteresowanie jednak kursem nie słabnie, dlatego jest on ciągle unowocześniany i wzbogacany np. o specjalnie opracowane zadania praktyczne, które są odzwierciedleniem codziennych spraw jakie spotyka w pracy agent celny czy też specjalista d/s celnych. Uczestnikami moich kursów są nie tylko osoby zaczynające naukę od zera, ale również już pracujące w zawodzie. Od początku istnienia firmy ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA przeszkoliłem tysiące osób w tym zawodzie. Sam jestem czynnym agentem celnym. Jestem w stanie pomóc i rozwiązać każdy problem związany z cłem.

Jak już wspomniałem dzisiejszy kurs agentów celnych uległ zmianie i dopasowany jest bardziej do realiów życia zawodowego agenta celnego jego codziennej pracy i rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem tych obowiązków. Jest to praca wyjątkowa, bardzo odpowiedzialna, wymagająca dokładności, sumienności, uczciwości, wszechstronnej wiedzy, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Tym wyzwaniom wychodzi naprzeciw organizowane szkolenie. Uważam, że jest to jedyne praktyczne szkolenie w naszym kraju. Nikt bowiem nie potrafi połączyć teorii z praktyką, chociaż niektórym wydaje się, że to potrafią.

Obecnie kurs agentów celnych = specjalista d/s celnych prowadzony jest według nowego porządku prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej od 01 maja 2016 roku.

Szkolenie to cechuje zastosowanie zupełnie innej metody nauczania. Metoda ta oparta jest tworzeniu map zagadnień t.j. na przedstawianiu wykładanych treści prawnych przy pomocy licznych schematów, wykresów, rysunków, przykładów. Dzięki jej zastosowaniu wykładane przepisy prawa stają się bardziej zrozumiałe i są łatwiejsze w zapamiętywaniu.

Oprócz kształcenia w zawodzie agenta celnego zajmuję się również kształceniem w zawodach spedytora i logistyka według nowej formuły egzaminów zawodowych. Zajęcia na tych kursach cechuje nowatorskie podejście do trudnych zagadnień oraz rozwiązywanie skomplikowanych codziennych problemów zawodowych.

Zajmuje się szkoleniem nie tylko osób indywidualnych ale również kadr menedżerskich wielkich korporacji i firm consultingowych. Prowadzę szkolenia zarówno otwarte jak również zamknięte wyłącznie dla pracowników poszczególnych firm. Zajęcia te trwają zarówno kilka tygodni jak również w ofercie znajdują się seminaria, warsztaty biznesowe jednodniowe lub dwudniowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin powierzania przetwarzania danych osobowych w firmie:
ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA z dnia 25maja 2018 r.
§ 1 DEFINICJE
1. Administrator Danych Osobowych (dalej: Administrator) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
Administratorem PAŃSTWA danych osobowych jest:
ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA, która realizuje usługi szkoleniowe na rzecz swoich Klientów;
2. Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest:
ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA, która realizuje usługi szkoleniowe na rzecz swoich Klientów;
3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4. Czynności przetwarzania – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
8. Zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
9. Zabezpieczenie danych – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
10. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.);
11. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych;
13. Organ nadzorczy – oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt. 21 RODO.
14. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zlecająca ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA realizację usługi szkoleniowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Istnieje konieczność uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych i powierzania przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczonymi przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA usługami szkoleniowymi.
2. W niniejszym Regulaminie powierzania przetwarzania danych osobowych w ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA, zwanym dalej Regulaminem, uregulowane zostały wzajemne prawa i obowiązki ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA i jej Klientów, w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO).

§ 3 CHARAKTERYSTYKA RELACJI W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
1. ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA świadczy usługi szkoleniowe w zakresie obrotu towarowego, logistyki, spedycji i inne (zwane dalej: usługami szkoleniowymi)
2. W zakresie realizacji usług szkoleniowych, na zlecenie swoich Klientów ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA występuje jako Podmiot przetwarzający dane osobowe, powierzane mu przez Klientów, będących Administratorami tychże danych osobowych.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z realizacją usług wskazanych w § 3 UST. 1 niniejszego Regulaminu, istnieje konieczność określenia obowiązków stron występujących w procesie realizacji ww. usług, w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, obejmuje
W przypadku opisanym w § 3 Klient powierza ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA do przetwarzania dane:
a Imię i nazwisko,
b. Datę i miejsce urodzenia, obecne województwo,
c. Adres uczestnika,
d. Numer telefonu służbowego, prywatnego,
e. Służbowy adres e-mail pracowników kierowanych na szkolenie w ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA,
f. Nazwę firmy,
g. Adres siedziby,
h Imię i nazwisko własne Klienta, jeśli forma prawna Klienta to jednoosobowa działalność gospodarcza, NIP, Pesel,
i. Nr rachunku bankowego,
j. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obecne województwo, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, Pesel, numer rachunku bankowego.
3. Dane osobowe, o których mowa w § 4 UST. 1, będą przetwarzane w okresie realizowania usług szkoleniowych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA na rzecz Klientów, chyba że którakolwiek ze stron jest zobowiązana do ich dalszego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
4. Charakter przetwarzania danych: dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
5. Każda ze stron niniejszego Regulaminu przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub na udokumentowane polecenie strony występującej jako Administrator, chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii lub prawo Państwa członkowskiego, któremu podlega; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający lub Dalszy podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
6. Każda ze stron niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z prawem.
7. Każda ze stron, występując jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących tych danych.
8. Uwzględniając charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
9. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest również do zgłaszania Administratorowi danych, niezwłocznie, wszelkich sytuacji, które mogły umożliwić dostęp do powierzonych danych osobowych osobom nieuprawnionym.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych (zdarzenia mogące skutkować lub skutkujące utratą danych osobowych albo ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym), gdy niemożliwe jest uzyskanie zgody Administratora, Podmiot przetwarzający może dokonać czynności nieobjętych zakresem i celem wskazanym w niniejszym Regulaminie, wyłącznie w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa danych.
12. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o współpracy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych i ich kopii z wszelkich nośników, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe uszkodzić nośniki danych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, za wyjątkiem danych osobowych, do zachowania których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
13. Klienci występując jako Administratorzy danych, wyrażają zgodę na dalsze powierzenie (podpowierzenie) powierzonych danych osobowych, w zakresie w jakim tego wymaga realizacja usług opisanych w § 3.
14. Podmiot przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy oraz RODO, dotyczących zabezpieczenia danych osobowych ponosi odpowiedzialność, jak Administrator danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy oraz RODO.

§ 5 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy o współpracy.
2. Każda ze stron, występując jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem Danych Osobowych oraz powierzone Dane Osobowe, w czasie obowiązywania niniejszego Regulaminu, jak również bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy o współpracy.

§ 6 WSPÓŁPRACA STRON
1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od dnia 25.05.2018r. w firmie nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego Regulaminu oraz zgodnością wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych sprawuje właściciel firmy, z którym należy kontaktować się w formie mailowej pod adresem: advice@advice.waw.pl

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy, RODO, oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r..

Dane firmy: ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA możecie Państwo sprawdzić w CEIDG.

Numer konta

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

 

UWAGA!  Proszę dokonywać wpłat tylko na wskazane poniżej konto. Sprawdź konto bankowe w białej liście podatników VAT.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za kurs … w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.