Agent celny Unii

Firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK  KANCELARIA CELNA zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kursie: AGENT CELNY UNII = SPECJALISTA D/S CELNYCH wg najnowszych zmian w przepisach prawnych, według nowego porządku prawnego obowiązującego od 01 maja 2016 roku na terenie Unii Europejskiej tj. od chwili wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego. Uważam, że jest to jedyne szkolenie praktyczne w naszym kraju, gdzie zobaczą Państwo jak teoria wykorzystywana jest praktycznie w codziennej pracy agenta celnego = specjalisty d/s celnych.

Firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA której korzenie sięgają 1993 r. jest znana w Polsce z kształcenia agentów celnych jak również specjalistów do samodzielnego prowadzenia spraw celnych w firmie. Prowadzę ją samodzielnie od 2001 roku, wcześniej jako ADVISER. To ja opracowałem jako jeden z pierwszych w naszym kraju kurs agentów celnych. Jestem twórcą najskuteczniejszej metody nauczania przepisów związanych z obrotem towarowym z zagranicą oraz wypełniania takich dokumentów jak SAD, INTRASTAT, deklaracje akcyzowe. Nauczycielem wielu tysięcy pracowników firm związanych z wymianą handlową Polski z innymi krajami. Ta zastosowana przeze mnie “uniwersalna metoda nauczania” doprowadziła uczestników moich kursów do najwyższej zdawalności egzaminu państwowego w pierwszym terminie.

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA była jedyną firmą w kraju o potwierdzonej 75% zdawalności egzaminu państwowego w pierwszym terminie.

Egzaminów państwowych już nie ma. Nastąpiła deregulacja zawodu.

Celem obecnego kursu jest przyswojenie wiedzy dotyczącej obrotu towarowego z zagranicą przez wszystkich, którzy zajmują się wymianą towarową w sposób zawodowy. Tylko zwiększenie świadomości, które jest związane z wykonywaną pracą zawodową uczyni ją prostszą, bezpieczną i dającą satysfakcję. Ponadto ciągłe zmiany przepisów wymuszają proces ciągłego szkolenia pracowników firm. Chociażby obowiązujący od 01 maja 2016 roku nowy porządek prawny w Unii Europejskiej po wprowadzeniu Unijnego Kodeksu Celnego.

Kurs przeznaczony jest również dla osób, które nie miały styczności z tematyką celną, bowiem firmy ciągle poszukują pracowników w tym zawodzie ze względu na swój rozwój. Niech świadczy o tym umowa jaką podpisałem 13 lutego 2014 roku z firmą DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotycząca umożliwienia osobom, które otrzymały ocenę celującą i bardzo dobrą z zaliczenia kursu odbycia trzydniowej bezpłatnej praktyki w firmie DHL w Agencji Celnej w Katowicach-Pyrzowicach, w Warszawie i w Gdańsku. Osoby te znajdą zatrudnienie w chwili uruchomienia procesu rekrutacji i poszukiwania kandydatów na agentów celnych jak również innych stanowisk w agencji celnej (takich jak pracownicy Obsługi Klienta, pracownicy Działu Administracji).

W latach 2013 – 2014 byłem wykładowcą, który realizował PROJEKT UNIJNY: „RAZEM W GRUPIE DTA” – szkolenie dla pracowników firmy DTA Sp. z o.o. i Agencji Celnej DTA Sp. z o.o.

Pamiętajcie Państwo, że osoby, które posiadają wykładaną na kursie wiedzę znajdują również pracę poza agencjami celnymi, jako specjaliści od spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

Przypominam, że zgodnie z art. 80, ust. 1 ustawy – Prawo celne Dz. U. 2016 poz. 1228 (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw)  na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeśli spełnia warunki:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
 2. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 4. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych

Warunek w punkcie drugim należy uznać za spełniony, jeśli wnioskodawca posiada:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, technicznych, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania tych czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis.
 1. UNIJNY KODEKS CELNY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 – (UKC/UCC)
 2. ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 2015/2446 – (RD/DA)
 3. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2447 – (RW/IA)
 4. PRZEJŚCIOWE ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 2016/341 – (PRD/TDA)
  Ta część kursu obejmuje omówienie przepisów regulujących obrót towarowy z zagranicą jak również omówienie istotnych zmian jakie się dokonały po 01 maja 2016 roku w zakresie: upoważnionego przedsiębiorcy, długu celnego, procedur celnych, wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu, składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych, zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości, procedur uproszczonych, wiążących informacji taryfowych, wiążących informacji o pochodzeniu. Trudne i skomplikowane zagadnienia zostaną wyjaśnione w przejrzysty i łatwy sposób do zapamiętania.
 5. WSPÓLNA TARYFA CELNA (WTC) UNII EUROPEJSKIEJ
  Omówienie budowy i podstawowych elementów taryfy wyłącznie dla pochodzenia niepreferencyjnego, a więc dla stawki celnej ERGA OMNES, inaczej MFN, inaczej konwencyjna. Nauka taryfikacji 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (6 ORINS).
 6. ZINTEGROWANA TARYFA UNII EUROPEJSKIEJ (TARIC)
  Omówienie szczególnych środków unijnych określonych w art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) 2658/87 i przedstawionych w TARIC.
 7. SYSTEM ISZTAR – POLSKA WERSJA TARICA
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2. Wyznaczanie: pola 46 – wartość statystyczna, pola 47 podstawa opłaty.
  Poznanie zasad wypełniania jednolitego dokumentu administracyjnego SAD i SAD BIS. Warunki dostaw INCOTERMS 2010, INCOTERMS 2020. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu INCOTERMS 2010.
 9. NOWE OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE – ZGŁOSZENIE INTRASTAT
  Określenie zasad dotyczących obrotu towarowego między krajami członkowskimi UE, w zakresie ewidencji i statystyki INTRASTAT, w tym wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT.
 10. USTAWA AKCYZOWA
  Omówienie podstawowych pojęć, opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych, deklaracje podatkowe, terminy płatności akcyzy, zwolnienia, podstawa opodatkowania wyrobów akcyzowych, stawki akcyzy, znaki akcyzy, składy podatkowe, zarejestrowany odbiorca. Uczestnicy kursu nauczą się wyliczać akcyzę dla wszystkich towarów akcyzowych m.in. dla gazu skroplonego, paliw, alkoholu, piwa, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych które nie są wyrobem akcyzowym ale podlegają pod ustawę akcyzową.
 11. ZWOLNIENIA CELNE
  Omówienie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
 12. USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (USTAWA VAT)
 13. POZOSTAŁE PRZEPISY
 14. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W WYPEŁNIANIU ZGŁOSZEŃ CELNYCH, DEKLARACJI AKCYZOWYCH, ZGŁOSZEŃ INTRASTAT

Tak szeroką problematykę obejmuje mój kurs zawodowy. Kurs, którego program jest najobszerniejszy w kraju, gdzie osoba po jego zaliczeniu i odbyciu praktyki przygotowana jest do podjęcia pracy zawodowej.

Mój kurs kończy się egzaminem pisemnym polegającym na prawidłowym wypełnieniu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD tj. prawidłowym wyliczeniu wartości celnej towaru (wartości statystycznej) oraz prawidłowym naliczeniu cła i innych należności. Osoby, które go zaliczą otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu z oceną pozostałe bez oceny. Otrzymanie zaświadczenia wymaga wielkiego nakładu pracy już podczas kursu o czym Państwa informuję, na co zwracam szczególną uwagę.

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez 5 kolejnych tygodni w soboty i w niedziele w godzinach 8.30 – 16.00 z trzema przerwami 10 minutowymi. Jeżeli w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) wypada święto to w tym tygodniu zajęć nie ma, przechodzą na następny tydzień.
KURS LICZY WYMAGANĄ ILOŚĆ 100 GODZIN.

Sale konferencyjne i szkolne położone w centrum miasta, gdzie kurs jest organizowany.

1850,- PLN wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych regulujących obrót towarowy z zagranicą. Kursanci otrzymają także materiały w wersji elektronicznej.

Osoba zapisująca się na kurs powinna mieć łatwy dostęp do komputera lub laptopa lub tabletu lub smartfonu z mobilnym internetem.

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej: www.advice.waw.pl oraz w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia dokonanie wpłaty pierwszej raty w wysokości: 900,- PLN. Dopiero wtedy zostanie potwierdzone mailem Państwa uczestnictwo w kursie. Druga rata w wysokości 950,- PLN musi być wpłacona najpóźniej sześć dni roboczych przed rozpoczęciem kursu przelewem bankowym na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za kurs Agent celny Unii w …..(proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – 2.14/00253/2005

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Polecamy odwiedzenie naszej strony internetowej : www.advice.waw.pl

Po dokonaniu wpłaty zarówno I jak i II raty za kurs, dowody wpłaty należy zachować i przedstawić osobie prowadzącej zajęcia w dniu rozpoczęcia kursu przy wydawaniu materiałów szkoleniowych.

Materiały szkoleniowe wydawane są wyłącznie w pierwszym dniu kursu w miejscu jego prowadzenia od godz. 8.20 do godz. 8.30 po przedstawieniu rachunku opłaty za kurs. Później materiały szkoleniowe na własny koszt trzeba będzie odebrać przesyłką pocztową z Warszawy z naszej siedziby mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 26 lok. 18.

Uczestnik kursu powinien tydzień przed rozpoczęciem szkolenia sprawdzić telefonicznie (tel.: 502 592 214) czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą kursu prowadzonego przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest jego wysoka jakość merytoryczna.

Terminy rozpoczęcia kursu w 2020 roku:
Warszawa – kurs online – 27 czerwca; kurs stacjonarny – 17 października
Łódź – 1 sierpnia, 5 grudnia
Katowice – 1 lutego, 12 września
Poznań – wyłącznie na zlecenie firm
Wrocław – wyłącznie na zlecenie firm
Kraków – wyłącznie na zlecenie firm

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik