Technik logistyk – kurs zawodowy

Firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kursie zawodowym zgodnym z nową podstawa programową dla zawodu technik logistyk dla kwalifikacji A 30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz A 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kurs przeznaczony jest nie tylko dla uczniów szkół średnich i policealnych ale dla wszystkich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe technik logistyk. Zadaniem kursu jest przygotowanie do egzaminu zawodowego prowadzonego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w całym kraju.

Egzamin egzaminem, ale ja stawiam dodatkowy cel jaki przyświeca temu szkoleniu. Chciałbym by podobnie jak kurs ”Agenta celnego Unii … ” przygotowywał bezpośrednio do pracy w zawodzie logistyka, rozwiązywał problemy występujące w codziennej jego pracy.

 1. Logistyka a produkcja
  1. logistyka – definicje, znaczenie
  2. etapy rozwoju logistyki
  3. zadania i funkcje logistyki
  4. logistyczna obsługa Klienta
  5. miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją
  6. proces produkcji i rodzaje zaopatrzenia
 2. Organizacja produkcji
  1. formy organizacji produkcji
  2. infrastruktura logistyczna procesów produkcyjnych
  3. nowoczesne rozwiązania usprawniające proces produkcji
 3. Odpady w procesie produkcji
  1. przepisy prawne unijne i krajowe dotyczące odpadów
  2. rodzaje odpadów
  3. system odprowadzania i neutralizacji odpadów
 4. Informacja w produkcji
  1. zasoby informacyjne w organizacji
  2. przepływ informacji i danych
  3. systemy informatyczne wykorzystywane w produkcji
  4. usprawnianie procesów produkcyjnych
 5. Przepływ zasobów
  1. rodzaje parametrów oceny sprawności przepływów w produkcji
  2. jakość w produkcji
  3. normy i procedury oceny jakości
 6. Dokumentacja w procesie produkcyjnym
  1. zasady sporządzania dokumentów
  2. procedura dokumentowania przepływu zasobów w procesie produkcyjnym
  3. ewidencja przepływów produkcyjnych
  4. koszty w procesie produkcyjnym
  5. kalkulacje kosztów w procesie produkcyjnym
 7. Infrastruktura techniczna
  1. urządzenia techniczne wykorzystywane w organizacji produkcji
 8. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  1. organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
   1. stosowanie przepisów prawa dotyczących transportu i obrotu handlowego
   2. dobór technologii procesów transportowych do warunków zlecenia
   3. sporządzanie planu z przebiegu procesu transportowego
   4. opracowanie harmonogramu wykonania procesu transportowego
   5. stosowanie systemu monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu
   6. stosowanie międzynarodowych standardów identyfikacji ładunków i wymiany danych
   7. ocena jakości oraz efektywności procesów transportowych
   8. sporządzanie dokumentacji transportowej w języku polskim i obcym
   9. ustalenie ceny usługi transportowej
  2. organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
   1. stosowanie przepisów prawa dotyczących korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych
   2. określanie zadań transportowych
   3. dobór środków technicznych i technologii przeładunkowych w transporcie międzygałęziowym
   4. dobór środków technicznych do wykonania procesów transportowych
   5. ocena zgodności eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami
   6. sporządzanie i gromadzenie dokumentacji środków technicznych w języku polskim i języku polskim
   7. ustalanie cen użytkowania środków technicznych
 9. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
  1. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
   1. rozróżnianie zadań poszczególnych jednostek gospodarczych
   2. organizacja przepływu zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych
   3. organizacja pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki
   4. przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej
   5. przestrzeganie zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej
   6. sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym
  2. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
   1. organizacja przepływu informacji i zasobów w jednostce administracyjnej
   2. rodzaje i systemy transportu miejskiego
   3. obliczanie zapotrzebowania jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów
   4. przestrzeganie zasad logistycznej obsługi imprez masowych
   5. przestrzeganie zasad gospodarowania odpadami
   6. ocena efektywności wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej
   7. prowadzenie dokumentacji funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez 4 kolejne tygodnie w soboty i w niedziele w godzinach 8.30 – 16.00 z trzema przerwami 10 minutowymi. Jeżeli w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) wypada święto to w tym tygodniu zajęć nie ma przechodzą na następny tydzień.
KURS LICZY 80 GODZIN.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie kurs jest organizowany.

2 460,00 PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Osoba zapisująca się na kurs powinna mieć łatwy dostęp do komputera lub laptopa lub tabletu lub smartfonu z mobilnym internetem.

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 1 230,00 – PLN powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości 1 230,00 – PLN powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za kurs Technik logistyk w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Polecamy odwiedzenie naszej strony internetowej: www.advice.waw.pl

Materiały szkoleniowe wydawane są wyłącznie w pierwszym dniu kursu w miejscu jego prowadzenia od godz. 8.20 do godz. 8.30 po przedstawieniu dowodów opłaty za kurs.
Później materiały szkoleniowe na własny koszt trzeba będzie odebrać przesyłką pocztową z Warszawy z naszej siedziby mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Waryńskiego 26, lok. 18.

Uczestnik kursu powinien na sześć dni roboczych przed jego rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy kursu w 2024 roku:
Warszawa –
Kursy w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 10 osób, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

Informacje na temat mojej firmy i jej profilu dostępne są również na stronie www.fraktal.com.pl tj. firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla cła i branży TSL.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik