Ustawa akcyzowa

USTAWA AKCYZOWA w świetle wprowadzonego nowego porządku prawnego w Unii Europejskiej od 01 maja 2016 roku – warsztaty biznesowe.

Celem warsztatów biznesowych jest zapoznanie uczestników ze zmianami w Ustawie Akcyzowej po wprowadzeniu nowego porządku prawnego w Unii Europejskiej t.j. po wprowadzeniu w dniu 01 maja 2016 roku Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), aktów delegowanych , wykonawczych i przejściowo delegowanych. Liczne przykłady umożliwią kursantom łatwe zrozumienie omawianej tematyki. Warsztaty adresowane są do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw akcyzy, pracowników działów księgowych, podatkowych i handlowych w przedsiębiorstwach posiadających status podatnika akcyzy, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych podatkiem akcyzowym.

 1. Podstawowe pojęcia i definicje wynikające z art. 2 ust.1 U.A.
 2. Wiążąca Informacja Akcyzowa WIA.
 3. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego.
 4. Właściwość organów podatkowych.
 5. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy.
 6. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych po zmianach:
  1. zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – nowe warunki i zasady korzystania,
  2. dokument dostawy po zmianach,
  3. omówienie poszczególnych zwolnień od akcyzy, a zwłaszcza nowych zwolnień od akcyzy wprowadzanych od dnia 1 stycznia 2016 r.,
  4. czy zakłady energochłonne będą mogły odzyskać część akcyzy zapłacone w cenie nabywanej energii elektrycznej?
  5. skutki naruszenia warunków korzystania ze zwolnienia od akcyzy.
 7. Procedura zawieszenia poboru akcyzy.
 8. Zasady prowadzenia składu podatkowego:
  1. regulamin składu podatkowego,
  2. nowe zasady funkcjonowania składu podatkowego, zmiany reguł magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym,
  3. nowy sposób prowadzenia ewidencji w składzie podatkowym,
  4. zmienione wymogi odnoszące się do składów podatkowych magazynowych.
 9. Zabezpieczenie akcyzowe:
  1. dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
  2. zmiany zasad składania zabezpieczenia akcyzowego,
  3. czy konieczne będzie składanie zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy?
  4. ułatwienia związane z korzystaniem ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.
 10. Nowe reguły stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych:
  1. dodatkowe obowiązki dotyczące wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  2. ograniczenie liczby podmiotów, które będą mogły obracać wyrobami wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy,
  3. przypadki, w których nie będzie konieczne wystawianie dokumentu dostawy.
 11. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych:
  1. zmiany definicji ubytków wyrobów akcyzowych,
  2. czy straty olejów smarowych będą traktowane jako ubytek począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.?
  3. sposób rozliczania ubytków oraz norm zużycia, d) zwolnienie od akcyzy dla strat powstałych na skutek zdarzenia losowego lub działania siły wyższej,
  4. konsekwencje zniszczenia wyrobów akcyzowych.
 12. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  1. dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  2. raport odbioru i raport wywozu,
  3. alternatywne sposoby potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych.
 13. Podstawa opodatkowania i stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów akcyzowych:
  1. wyroby energetyczne i energia elektryczna,
  2. napoje alkoholowe,
  3. wyroby tytoniowe i susz tytoniowy,
  4. opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 14. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy.
 15. Procedura otrzymywania znaków akcyzy.
 16. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy.
 17. Nowe zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych:
  1. forma papierowa lub elektroniczna art. 138p. ust. 1,
  2. zastąpienie ewidencji dokumentacja prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie,
  3. ujednolicenie reguł prowadzenia ewidencji,
  4. omówienie szczegółowych wymogów prowadzenia poszczególnych ewidencji akcyzowych.
 18. Podsumowanie najistotniejszych zmian:
  1. możliwość wyboru organu podatkowego przez niektórych podatników,
  2. wprowadzenie obowiązku umieszczania informacji o kwocie zapłaconej akcyzy w fakturach lub w odrębnym oświadczeniu,
  3. zmiany proceduralne w zakresie uzyskiwania zezwoleń akcyzowych,
  4. nowe reguły odbioru, nakładania i rozliczana znaków akcyzy,
  5. wprowadzenie ogólnych zasad tworzenia protokołów na potrzeby akcyzy,
  6. zmiany odnoszące się do niszczenia wyrobów akcyzowych.
 19. Panel dyskusyjny.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w piątki w godzinach: 9.00 – 15.00 z dwoma przerwami 10 minutowymi. Mogą się odbywać w dowolnym wybranym przez Klienta dniu roboczym tygodnia.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie warsztaty są organizowane.

950,00 PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych.

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl Płatność pierwszej raty w wysokości 450,00 PLN (cena brutto) powinna być dokonana najpóźniej do trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia. Druga rata w wysokości 500,00 PLN (cena brutto) powinna być wpłacona najpóźniej do sześciu dni roboczych przed rozpoczęciem kursu na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za warsztaty Ustawa akcyzowa w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Uczestnik warsztatów powinien na sześć dni roboczych przed ich rozpoczęciem sprawdzić telefonicznie, pod nr tel.: 502 592 214, czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą szkoleń prowadzonych przez ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA jest ich wysoka jakość merytoryczna.

Terminy warsztatów w 2024 roku:
Warszawa –
Warsztaty w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 3 osoby, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik