Technik spedytor – kurs zawodowy

Firma ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kursie zawodowym zgodnym z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych oraz A.29. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch częściach – pisemnej i praktycznej. Część pisemna to test pisemny sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu spedytora. Część praktyczna to test praktyczny sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu spedytora.

Kurs przeznaczony jest nie tylko dla uczniów szkół średnich i policealnych ale dla wszystkich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe technik spedytor i obsługiwać rynek usług transportowych i spedycyjnych według standardów zgodnych z zasadami i metodami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Zadaniem kursu jest przygotowanie do egzaminu zawodowego prowadzonego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w całym kraju.

“Jednakże stawiam również inny cel organizowanemu szkoleniu. Chciałbym by podobnie jak kurs Agenta celnego Unii …” przygotowywał bezpośrednio do pracy w zawodzie spedytora.

W związku z tym, program szkolenia został uzupełniony o te elementy, które są niezbędne w codziennej pracy spedytora a więc o wiedzę dotyczącą m.in.: warunków dostaw INCOTERMS 2010, o wiedzą dotyczącą zakresu poszczególnych ubezpieczeń, przyczyn powstawania szkód podczas transportu towarów inne.

Jak Państwo więc widzicie kurs może być przeznaczony również dla praktyków, osób pracujących już w tym zawodzie, którzy chcą uzupełnić’ swoją wiedzą, przypomnieć podstawy teoretyczne wykonywanego przez nie fachu.

Kurs prowadzony jest w formie wykładów z licznymi przykładami. Jego program został opracowany na podstawie wytycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wzbogacony o dodatkowe elementy. Na zajęciach omawiane będą wszystkie aspekty transportu w praktycznej i przystępnej formie z wieloma przykładami, zadaniami, wzorami, schematami postępowania i praktycznymi rozwiązaniami. W trakcie zajęć szczególna uwaga zostanie poświęcona na błędy popełniane w praktyce, ich skutki oraz sposób postępowania w przypadku ich stwierdzenia. Przewidziano również czas na prezentacje praktyczne zadawanie pytań nurtujących słuchaczy, które stwarzają w praktyce najwięcej problemów.

 1. HISTORIA SPEDYCJI
  • czynniki które wywarły bezpośredni wpływ na powstanie i rozwój spedycji
  • prawo składu (łac. ius stapulae)
   • bezwzględne
   • względne
   • częściowe
  • przymus drożny
 2. CHARAKTERYSTYKA SPEDYCJI, SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY
  • definicja spedycji i spedytora
  • definicja transportu oraz środka transportu
  • charakterystyka procesu spedycyjnego
  • ceny za usługi spedycyjne i taryfy spedycyjne
  • zakres obowiązków, prawa i odpowiedzialność spedytora
 3. AKTY PRAWNE Z ZAKRESU TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ
  • OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE
  • prawo przewozowe
  • konwencja CMR
  • Ustawa Kodeks morski
  • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Ustawa prawo lotnicze
  • umowa spedycji uregulowana w Kodeksie cywilnym
  • inne akty prawne – m.in. ustawa o czasie pracy kierowców
 4. DOKUMENTACJA W PROCESACH SPEDYCYJNYCH
  • zlecenie spedycyjne i jego elementy
  • instrukcja wysyłkowa
  • kwit sternika
  • konosament
   • czysty
   • brudny
  • Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy CIM
  • Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS
  • Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR
  • karnet TIR
  • Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB
  • Międzynarodowy Żeglugowy List Przewozowy lub Konosament Żeglugi Śródlądowej
  • polisa ubezpieczeniowa
  • certyfikat asekuracyjny
  • faktura handlowa jej wpływ na wyznaczanie wartości celnej towaru
  • faktura proforma
  • SAD – jednolity dokument administracyjny
  • karnet ATA
  • świadectwo pochodzenia: ORYGINAŁ
  • świadectwo pochodzenia FORM A
  • świadectwo przewozowe EUR 1
 5. RODZAJE ŁADUNKÓW TRANSPORTOWYCH
  • podatność transportowa naturalna
  • podatność transportowa techniczna
  • podatność transportowa ekonomiczna
 6. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
  • jednostki paletowe
  • jednostki pakietowe
  • jednostki kontenerowe
  • opakowania modułowe
 7. RODZAJE l FUNKCJE OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W TRANSPORCIE
  • pojęcie opakowania i ich podział ze względu na różne kryteria
  • charakterystyka opakowania transportowego
  • wymagania marketingowe opakowań
 8. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH I PONADGABARYTOWYCH
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych
  • klasyfikacja ładunków niebezpiecznych – Kodeks IMDG14
  • zasady organizacji i przewozów ładunków ponadgabarytowych
 9. DOBÓR GAŁĘZI TRANSPORTU DO PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU
  • charakterystyczne cechy transportu drogowego, kolejowego, morskiego,
   lotniczego oraz intermodalnego
 10. ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH
  • czynności procesu transportowego
  • elementy składowe procesu spedycyjnego
 11. WARUNKI DOSTAW W UMOWIE SPRZEDAŻY (KONTRAKCIE HANDLOWYM)
  • analiza i omówienie 11 reguł INCOTERMS R 2010 oraz zmian w poszczególnych
  • regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów, ryzyka i miejsca wykonania dostawy między stronami kontraktu
  • nowości w INCOTERMS R 2010 i różnice w stosunku do INCOTERMS 2000
  • analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł INCOTERMS R 2010: brak informacji o wersji INCOTERMS;
   • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia miejsca dostawy
   • EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego
   • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym
   • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C,
   • ubezpieczenie towaru w drodze w INCOTERMS R 2010
  • zwyczajowe terminy handlowe: loco, franco, Ab Werk i Frei Haus
  • inne terminy handlowe: amerykański kodeks handlowy (UCC) RAFTD, COMBITERMS
 12. UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI ITRANSPORCIE – WYMOGI, RÓŻNICE IZAKRES DZIAŁANIA
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika
  • Ubezpieczenie Ładunku czyli CARGO (ubezpieczenie klauzuli A,B,C)
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kabotażowe
 13. UMOWA SPEDYCJI A UMOWA PRZEWOZU – PODOBIEŃSTWA l RÓŻNICE
  • odpowiedzialność nadawcy, załadowcy i spedytora za nieprawidłowe załadowanie towaru
  • wypełnienie listu przewozowego, czy udzielenie zlecenia, w którym nie uwzględnia się czasu pracy kierowców
  • podobieństwa, różnice pułapki
  • odpowiedzialność spedytora: za co odpowiada a za co nie odpowiada
  • dlaczego i kiedy spedytor jest pozywany do odpowiedzialności jak przewoźnik
  • dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, karnet TIR, zezwolenie EKMT, kolejowy CIM lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne
  • elementy zlecenia spedycyjnego, dodatkowe formuły, uwagi, zasady realizacji zleceń – ćwiczenia w tworzeniu zlecenia spedycyjnego na przykładzie zlecenia przewozu towaru
  • elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę, przy przyjęciu zlecenia
  • formularz potwierdzenia zlecenia – konieczność czy dowolność
 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TRANSPORCIE
  • odpowiedzialność nadawcy przewozu – zakres
  • odpowiedzialność przewoźnika wykonującego transport – zakres
  • odpowiedzialność odbiorcy przewozu – zakres
 15. NIEZBĘDNA DODATKOWA WIEDZA W PRACY SPEDYTORA
  • czas pracy kierowcy
  • czasowe zakazy, ograniczenia w ruchu pojazdów oraz wyłączenia w Polsce i Europie (okres wakacyjny, dni świąteczne i inne szczególne dni)
  • dopuszczalna masa całkowita pojazdu (różnice w krajach Europy)
  • ograniczenia drogowe
 16. ORGANIZACJA PRACY NA STANOWISKU SPEDYTORA, NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
  • podjęcie współpracy spedytora z nowym przewoźnikiem
  • giełdy transportowe – rzeczywistość czy konieczność (jak z nich korzystać)
  • elementy optymalizujące koszty spedycji np. programy spedycyjne, mapy elektroniczne i inne
 17. OBSŁUGA CELNA TOWARÓW
  • podstawowe pojęcia związane z cłem
  • wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej
  • wyznaczanie należności celnych i podatkowych w imporcie pole 47 SAD

Zajęcia odbywają się wyłącznie przez 4 kolejne tygodnie: w soboty i w niedziele w godzinach 8.30 – 16.00 z trzema przerwami 15 minutowymi: od 10.00, 12.00 i 14.00.  Jeżeli w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) wypada święto to w tym tygodniu zajęć nie ma, przechodzą na następny tydzień.

KURS LICZY 80 GODZIN.

Sale konferencyjne i szkolne w centrum miasta gdzie kurs jest organizowany.

2 460,00 – PLN (cena brutto) wraz z zestawem materiałów szkoleniowych w postaci odpowiednich przepisów prawnych regulujących transport i spedycję międzynarodową w wersji elektronicznej.

Osoba zapisująca się na kurs powinna mieć łatwy dostęp do komputera lub laptopa lub tabletu lub smartfonu z mobilnym internetem.

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (umowy) z naszej strony internetowej www.advice.waw.pl oraz w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia dokonanie wpłaty pierwszej raty w wysokości: 1230,00 – PLN. Dopiero wtedy zostanie potwierdzone mailem Państwa uczestnictwo w kursie.

Druga rata w wysokości 1 230,00 – PLN musi być wpłacona najpóźniej sześć dni roboczych przed rozpoczęciem kursu przelewem bankowym na konto:

ADVICE ANDRZEJ WĄSIK KANCELARIA CELNA
ul. Waryńskiego 26, lok. 18
00-650 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr 75 1050 1038 1000 0092 2148 9561

z dopiskiem “wpłata za kurs Technik spedytor w … (proszę podać nazwę miasta)”

REGON:017437844 NIP:526 121 41 51

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem ewidencyjnym – obowiązującym do 15.02.2023 r.: 2.14/00253/2005, obecnie 2.14/00077/2023.

UWAGA

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta po 25 grudnia 2014 r. istnieje termin 14 dni odstąpienia od umowy zawartej w sposób elektroniczny.

Polecamy odwiedzenie naszej strony internetowej: www.advice.waw.pl

Po dokonaniu wpłaty zarówno I jak i II raty za kurs, dowody wpłaty należy zachować i przedstawić osobie prowadzącej zajęcia w dniu rozpoczęcia kursu przy wydawaniu materiałów szkoleniowych.

Materiały szkoleniowe wydawane są wyłącznie w pierwszym dniu kursu w miejscu jego prowadzenia od godz. 8.20 do godz. 8.30 po przedstawieniu dowodów wpłat za kurs.

Później materiały szkoleniowe na własny koszt trzeba odebrać przesyłkę pocztowa, z Warszawy z naszej siedziby mieszczącej się przy ulicy Waryńskiego 26 lok. 18.

Uczestnik kursu powinien tydzień przed rozpoczęciem szkolenia sprawdzić telefonicznie tel.: 502 592 214 czy nie zaszły żadne zmiany!

Istotą kursu prowadzonego przez ADVICE ANDRZEJ WASIK KANCELARIA CELNA jest jego wysoka jakość merytoryczna.

Terminy kursu w 2024 roku:
Warszawa –
Katowice –
Kursy w 2024 r. będą organizowane wyłącznie na zlecenie firm – min. 10 osób, podobnie jak w roku ubiegłym tylko online.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Wąsik